Ενάρξεις επιχειρήσεων

•    Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων Α’ , Β’ , Γ’ κατηγορίας
•    Έναρξη Ανωνύμων Εταιριών
•    Έναρξη Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
•    Έναρξη Ομόρρυθμων Εταιριών
•    Έναρξη Ετερόρρυθμων Εταιριών
•    Έναρξη Κοινοπραξιών